Klagomålshantering

Huvudmannen ska enligt Skollagen 4 kap 8 § ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda synpunkter och klagomål kring utbildningen.

Skollagen 4 kap 8 §:

”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.”

Segrande Liv Grundskola arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete för att förbättra kvalitet och resultat. Det viktigaste i vår verksamhet är att vårdnadshavarna och eleverna är nöjda med utbildningen och arbetsmiljön. För att vi ska kunna förbättra det som inte är bra, har vi utarbetat nedanstående klagomålsrutiner enligt skolans riktlinjer.

Klagomålen ska ske muntligt eller skriftligt på avsedd blankett eller på annat sätt såsom brev eller mail. Den som klagat ska få respons att klagomålet tagits emot och när det avses behandlas.

Gör så här:

  1. Vänd dig i första hand till skolans personal med dina synpunkter.
  2. Om du inte är nöjd med hanteringen av ditt ärende eller av annan anledning inte vill framföra synpunkterna direkt till berörd personal vänder du dig till rektorn för skolan. Rektorns telefonnummer och mejladress finns på skolans hemsida.
  3. Du kan också lämna synpunkter till skolan centralt. Se anvisad blankett för detta ändamål.

Om du anger kontaktuppgifter får du svar inom 5 arbetsdagar från det att dina synpunkter och klagomål nått oss och vem som är ansvarig handläggare.

Alla synpunkter och klagomål följs upp och dokumenteras så att huvudmannens styrelse och skolans personal kan se hur vårdnadshavarna och eleverna uppfattar kvaliteten i vår verksamhet.

Du kan välja att lämna dina synpunkter anonymt.

Rektor Annika Savelind

annika.savelind@segrandeliv.se

Ladda ner Klagomålsblankett Segrande Liv Grundskola

Sök