Elevhälsan

Skolans arbete med värdegrund och likabehandling är något som genomsyrar hela verksamheten. Personalen arbetar dagligen och aktivt tillsammans med alla elever med förhållningssätt, attityder mot varandra, vad som är okej och vad som inte är okej.

 

Rektorn på skolan leder elevhälsoteamet där visionen är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.
Skolan har en skolläkare, en skolsköterska, en kurator och en speciallärare. I elevhälsoteamet ingår även två andra pedagoger.
Vid behov av skolpsykolog anlitar skolan skolpsykologen i elevens hemkommun.

 

Varje läsår har skolsköterskan hälsosamtal med eleverna i förskoleklass, åk 4 och åk 8.
Varje läsår har kuratorn hälsosamtal med eleverna i åk 2 och 6.
Varje läsår har kuratorn ANDT-undervisning för eleverna på mellanstadiet och högstadiet.

 

Särskilt stöd

Skolan har organiserat klassindelningen så att undervisningen bedrivs i mindre grupper. Det är viktigt för oss människor att det finns någon som ser en, lyssnar på en och tror på en. Därför har skolan hög lärartäthet med personal som brinner för att hjälpa varje elev till att blomma ut i sin fulla kapacitet.

Eftersom skolan arbetar med individen i centrum ser personalen den enskilde elevens potential och behov, vilket leder till tidiga insatser och snabba åtgärder.

Stödet kan t. ex vara extra anpassningar i klassrummet, enskild undervisning med speciallärare/lärare, användning av anpassade läromedel/böcker/media/lärvertyg, stödsamtal med skolsköterskan, stödsamtal med kuratorn och vid behov kontaktas skolpsykologen.

Personalen har ett nära samarbete med vårdnadshavarna.

Sök