Om skolan

Segrande Liv Grundskola är en fristående grundskola som startades 1992.

Skolans vision är att ge eleverna de livs- och kunskapsgrunder som de behöver för att gå segrande genom livet.

Skolan ligger ute på landet i Höörs kommun. Där finns bl.a. ett stort grönområde, vattendrag och bokskog. Eleverna har tillgång till en stor och omväxlande skolgård med många lekredskap för både yngre och äldre elever. Skolan inryms i flera mindre byggnader, som ger ett välkomnande och kreativt intryck. Studiemiljön är harmonisk och livsbejakande. Matsalen är inrymd i en restaurang på området.

Skolans arbete genomsyras av att individen är i centrum. Mycket arbete läggs ner för att varje elevs personliga intressen och talanger skall tillvaratas och utvecklas. Personalens arbetssätt och synsätt mot eleverna är att utbildningen i första hand utgår från eleverna själva. Det är deras utbildning för deras framtid! Skolan arbetar även mycket med teamwork. Arbetet genomsyras både av att uppmuntra varje elev till att vara trygga och självständiga individer och att vara starka i teamwork och bygga upp och ta ansvar i ett team.

Eleverna har inflytande över sin egen utbildning och lärarna planerar undervisningen tillsammans med eleverna. Eleverna är med i beslut som rör allt ifrån inköp av rastmaterial till utformningen av likabehandlingsplanen. Varje skoldag börjar med en gemensam morgonsamling för alla klasser. Här kommer alla elever till tals och en genomgång av aktuella tidnings- och omvärldsnyheter görs tillsammans.

Föräldrarna får kontinuerlig information om bl.a. barnens utveckling och vad de arbetar med i de olika ämnena. Föräldrarna har möjlighet att vara med och påverka utformningen av innehållet i skolans verksamhet.

Skolans pedagogik och metodik bygger på en undersökande och verklighetsanknuten undervisning. I linje med detta arrangerar skolan temadagar under terminen.

Enkätundersökningar visar på att både lärare och elever trivs på skolan och att de anser att arbetsklimatet är bra. Lärartätheten per elev är också hög. Detta är enligt undersökningar en avgörande faktor för hur elever lyckas i sitt skolarbete.

Varje vecka träffar rektorn lärarna i en arbetslagsträff. Här arbetar personalen tillsammans med alltifrån det dagliga arbetet till att implementera läroplanens och kursplanernas intentioner och att utveckla skolans vision. Arbetet handlar både om dokumentation och om utvärdering av det som hänt i skolan och framtidsplanering av kommande terminer. Arbetslagsträffarna innehåller även fortbildning för personalen i bland annat de senaste forskningsrönen.

Då det gäller elever med särskilda behov har skolan kunnat hjälpa flera elever som tidigare haft stora svårigheter i sin skolgång. Undervisningsgrupperna är små, vilket ger lärarna stora möjligheter att ge varje individ det stöd och den hjälp som behövs för bästa möjliga utveckling både på det personliga planet och i lärandet.

Skolans arbete med hälsa och livsstil är ett prioriterat målområde. Intentionen är att arrangera hälsoveckor varje termin för hela skolan. Under dessa veckor implementeras friskvårdskunskap innehållande alltifrån kost och motion till betydelsen av goda relationer.

Eleverna har varit med och utvecklat skolmiljön och skolmåltiderna. I början av varje hösttermin och i slutet av varje vårtermin åker varje klass på en efterlängtad hajk med övernattning.

Skolans likabehandlingsarbete och likabehandlingsplan har upprättats och reviderats hela tiden i nära samarbete med personal, föräldrar och elever. Det nära samarbetet mellan lärare, elever och föräldrar gör att tendenser till kränkande behandling upptäcks snabbt och kan åtgärdas tillsammans med berörda parter. Miljön och det sociala samspelet på skolan är hörnpelarna för att varje individ ska känna sig trygg och därigenom få möjlighet att få en gedigen utbildning och till att utvecklas så långt som möjligt utifrån varje individs unika särart.

Skolan anser det viktigt att i tidig ålder implementera ett internationellt perspektiv och förståelse för andra människor och kulturer. Skolan har haft ett flertal besök från olika delar av världen och arrangerat temadagar om olika länder, folkgrupper och kulturer. Ett flertal utbytesdagar med skolor från Danmark har också arrangerats.

Sök