Skolinspektionens beslut ”Skolenheten uppfyller författningarnas krav”

Idag kom Skolinspektionens beslut efter deras bastillsyn av vår skola!

Ett litet utdrag från Skolinspektionens beslut:

”Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen i Segrande Liv Grundskola.”

 De skriver också:

”Huvudman och rektor beskriver ett aktivt förebyggande värdegrundsarbete som följs upp inom det systematiska kvalitetsarbetet genom bland annat enkäter. Utfallet av uppföljningen visar på en hög grad av trivsel och trygghet.” 

 

Skolinspektionens ingripanden

 

Område

 

 

Typ av ingripande

1. Undervisning och lärande

Ingen brist konstaterad

2. Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling

Ingen brist konstaterad

3. Styrning och utveckling av verksamheten

Ingen brist konstaterad

4. Förutsättningar för

utbildningen vid skolenheterna

Ingen brist konstaterad

5. Utveckling av utbildningen vid skolenheterna

Ingen brist konstaterad

 

Klicka här om du läsa hela rapporten eller hittar du beslutet på http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=536813

 

Posted by | View Post | View Group

Sök