Elevhälsoteam

  • Läkare

    via Skolia, kontakt via rektor eller skolsköterska

  • Psykolog

    anlitas vid behov via Skolia, kontakt via rektor

  • Skolia (länk)

    ansvarar för EMI – elevhälsans medicinska insats.

Elevhälsoteamets arbete

Skolsköterskan genomför hälsosamtal, hälsoenkäter och undersökningar enligt EMI – elevhälsans medicinska insats. Hon finns på plats 2 dagar per termin.
Det går alltid att nå henne via mail och då kan man också boka tid för ett digitalt samtal/möte.
Rektorn genomför samtal med elever, vårdnadshavare och personal kontinuerligt vid behov samt enkäter med elever, vårdnadshavare och personal för att under läsåret stämma av och följa upp hur skolan och undervisningen upplevs och kan utvecklas. 
Kuratorn finns på plats och är tillgänglig en förmiddag dag i veckan. Samtal med kurator bokas in vid behov.
Specialpedagogen är aktiv i undervisningen två dagar i veckan och jobbar kontinuerligt med de elever som är i behov av extra stöd. 
Rektor och specialpedagog har kontinuerlig dialog med elevernas mentorer som utför utvecklingssamtal varje termin samt uppföljningssamtal med sina elever kontinuerligt.

Varje elev på Segrande Liv Grundskola ska känna att de är välkomna, unika, värdefulla och älskade.
De ska få det stöd de behöver för att utvecklas både som personer och i sitt lärande så att de kan gå segrande genom livet.

Elevhälsoteamets uppdrag

Skapa förutsättningar för eleverna att må bra, utvecklas och nå sina mål.
Utföra insatser i enlighet med EMI* och skolans systematiska kvalitetsarbete.
Jobba med eleverna både individuellt och i grupp. 
Stötta annan personal i detta arbete utifrån respektive uppdrag, ansvar och kompetens.
Ha kontakt med föräldrar/vårdnadshavare. Se dem som både uppdragsgivare och samarbetspartners i arbetet för att deras barn/varje elev ska nå sina mål.

Elevhälsa är en del av utbildningen

Närheten till naturen med skogen som en del av skolgården och den friska luften med avsaknad av avgaser bidrar till elevernas hälsa och välbefinnande på ett påtagligt sätt.
På rasterna har eleverna tillgång till ett brett utbud av aktiviteter som uppmuntrar till rörelse och utomhusvistelse.
Varje fredag förmiddag har vi fruktstund för alla elever. Ett tillfälle som ger möjlighet till hälsosam energi och social gemenskap.
Hajk/klassresa/studieresa genomförs 1-2 gånger per läsår och ger många tillfällen för social gemenskap, rörelse och vistelse i naturen.
Schemalagd lektion om hälsa, livsstil och relationer på högstadiet.
En halv skoldag per termin ägnas åt temat värdegrund och hälsa för alla elever. Då tas ämnen som kost, sömn, rörelse, skärmtid, rutiner, relationer, identitet och ANDTS upp på ett sätt som passar för respektive åldersgrupp.
Under 2 tillfällen per läsår har vi ett extra fokus på utbildning i och samtal om sexualitet, relationer och samtycke för högstadiet. Relationer och integritet tas också upp i undervisningen på låg- och mellanstadiet anpassat för respektive ålder.
På fredag morgonsamlingen, som är för alla elever, tas olika ämnen upp på ett inspirerande och upplysande sätt. Däribland hälsa och välbefinnande.

Främjande och förebyggande arbete för en god arbetsmiljö

Vi uppmuntrar positiva beteenden och vill genom vårt arbetssätt lyfta fram det unika och värdefulla hos var och en. Vi accepterar inte kränkande ord eller handlingar eller att någon blir utfryst. Vi bemöter specifika situationer när de uppstår och har kontakt med föräldrar/vårdnadshavare vid behov. 
Vi arbetar för att skapa goda lärmiljöer för alla elever.
Miljön i klassrummen ses över kontinuerligt enligt vårt Egenkontrollprogram.
På lektionerna ska det vara en god arbetsmiljö och studiero där läraren leder arbetet och samtal ska ske med respekt för såväl lärare som elever. 
På rasterna har eleverna tillgång till ett brett utbud av aktiviteter som uppmuntrar till rörelse och utomhusvistelse. 
I lunchmatsalen ska det vara en lugn och välkomnande atmosfär som uppmuntrar till bra samtal och social gemenskap. 
Kontinuerligt för vi en dialog med elever om ansvarstagande, respekt och integritet.
Vi är måna om att varje elev ska kunna göra sin egen röst hörd både i klassen och i samtal med mentorer, rektor och andra på skolan. 
Vi arbetar aktivt med att lyfta fram jämlikhet och uppmuntrar samarbete i grupper med olika kön, nationaliteter, åldrar och kunskapsnivåer. 

Personalen

Personalen stöttar varandra både praktiskt och i kommunikationen med varandra. Hur vi, som personal, behandlar varandra sätter ett exempel för våra elever.  
Personalens hälsa och arbetssituation uppmärksammas på olika sätt; genom samtal på ALT, kontinuerlig kommunikation med rektor och lärare emellan och med fokus på att ta tag i situationer när de uppstår. 
Arbetsplatsträff för all personal en gång per termin där personalen kan ta upp sina önskemål / tankar på ett demokratiskt sätt och vara med att påverka skolans utveckling och sin egen arbetssituation.

Rulla till toppen