Archive for januari, 2010

Individen i centrum

Individen i centrum

1Individ


Skolans utgångspunkt är alltid individen.

Mycket arbete läggs ner för att varje elevs personliga intressen och talanger skall tillvaratas och utvecklas.

Varje elev får kontinuerlig feedback och personlig handledning i vad nästa steg i deras utveckling är.

Uppdraget enligt läroplanen är att främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

Posted by | View Post | View Group

Teamkänsla

Teamkänsla

 

Dessert kockar

Skolans utgångspunkt är alltid att lärande
sker i samspel med andra

Lika viktigt som det är att vara en stark individ, lika viktigt tycker vi det är att kunna samarbeta och vara delaktig i ett team. Därför har vi som skola både 100-procentigt fokus på individen och 100-procentigt fokus på att varje individ ska kunna fungera och arbeta tillsammans med andra. Det är i relation med andra människor som lärande och kunskap utvecklas.

Läroplanens syn på lärande tar sin utgångspunkt i att eleverna lär sig i samspel med andra elever och vuxna i olika lärandemiljöer. Att organisera undervisningen så att den erbjuder möjligheter till samarbete med andra elever och med vuxna får därför stor betydelse. I det sociala samspelet kan vuxna uppmuntra eleverna och ge dem positiv respons vilket stödjer deras förutsättningar för lärande och hjälper dem att utveckla en positiv självbild.

Forskningen visar att en god undervisning kännetecknas av kollektivt lärande i en kommunikativ lärande miljö där eleverna lär av varandra.

Posted by | View Post | View Group

Kreativ miljö

Kreativ och trygg miljö

Skolans kärna är en god och trygg arbetsmiljö, som skapas genom ett aktivt och dagligt arbete med värdegrunden och ett samspel i hur man förhåller sig till sig själv och andra.

Grundförutsättningen för allt lärande är att du som individ är trygg och kan vara dig själv. Känner du dig osäker och är orolig för vad andra människor ska tycka om dig, kommer ditt fokus att vara på det. Är du orolig över att du inte ska får vara med på rasten eller att någon ska säga negativa ord till dig, kommer du att ha svårigheter i att lära dig nästa kunskapsområde i matematiken, koncentrera dig på att vidareutveckla ditt skrivande eller att hålla ett muntligt framförande.

Skolans arbete med värdegrund och likabehandling är något som genomsyrar hela verksamheten. Personalen arbetar dagligen och aktivt tillsammans med alla elever med förhållningssätt, attityder mot varandra, vad som är okej och vad som inte är okej. Grundregeln på skolan vad gäller förhållningssättet mot varandra är att det endast är det som bygger upp som är okej. Det som bryter ner är inte okej. Detta innefattar kroppsspråk, tonfall, ironi, utfrysning med mera. Denna grundregel öppnar upp för varje individ att själv ta ansvar och lära sig vad som är rätt och fel. All problemlösning sker med utgångspunkten av att ställa reflekterande frågor till individerna, vilket gör att de själva får upptäcka och förändra sitt förhållningssätt mot sig själv och andra.

Får du lära dig hur du respekterar dig själv och andra människor och hur du hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt, kommer det att lägga en solid grund för din framtid.

Lgr 11 kapitel 1 Grundläggande värden:

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överenskommelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.”

Utomhusmiljö

Skolan ligger belägen på landet med en fantastisk natur. En bokskog med vattendrag gör det möjligt för eleverna att själva upptäcka djur- och växtlivet och på våren kan man njuta av ett hav av vitsippor.

Posted by | View Post | View Group

Undersökande arbetssätt

Nyfikenhet och lusten att själv vilja lära sig

…är en grundläggande och vital ingrediens vid all form av inlärning.

Därför arbetar vi mycket med att utgå från elevernas frågor och funderingar. Därifrån upptäcker och undersöker vi tills vi kommer fram till ett svar eller en lösning. Många gånger upptäcker vi att det faktiskt kan finnas flera olika svar, lösningar, möjligheter och perspektiv.

Vi tycker också det är väldigt viktigt att kunna utgå från den verklighet vi lever i.

Ingen bok, film eller klipp kan ersätta ett personligt möte med en annan människa. Därför bjuder vi som skola in en mängd olika spännande människor från olika kulturer, länder, folkgrupper, erfarenheter etc.

Posted by | View Post | View Group

Engagerad personal

Det är viktigt för oss människor att det finns någon som ser en, lyssnar på en och tror på en. Därför har skolan anställt personal som brinner för att hjälpa varje elev till att blomma ut i sin fulla kapacitet.

Forskningen har kommit fram till att utmärkande för en undervisning av god kvalitet är att undervisningen anpassas till elevernas kunskapsnivå, att lärarna tror på sina elever, ger utmanande uppgifter, följer upp och återkopplar elevernas lärande och arbetar mycket med relationer.

På Segrande Liv Grundskola blir varje elev sedd, uppmärksammad och utmanad att ta nästa steg i sin utveckling.

Posted by | View Post | View Group

Sök